วันศุกร์ที่ 13 เมษายน พ.ศ. 2555

การวินิจฉัย(EKG) โรคหัวใจขาดเลือด(ตอนที่2)

สิ่งที่ให้ในการวินิจฉัยโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือด คือ

 • ประวัติการเจ็บหน้าอก
 • ตรวจร่างกาย
 • ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ electrocardiographic findings(EKG)
 • ระดับเอนไซม์กล้ามเนื้อหัวใจ (biomarkers of cardiac injury)
  ตรวจคลื่นไฟฟ้าหัวใจ (EKG) 
 จะมีความสำคัญในการช่วยวินิจฉัยกล้ายเนื้อหัวใจตายฉับพลัน เราควรทำให้เร็วท่สุดเท่าที่ทำได้(น้อยกว่า 10 นาที) ที่ผูป่วยมาหาเรา เพื่อช่วยในการวินิจฉัย โดยเฉพาะในรายที่มี ST elevate
ในการ
   
 การแปลผลคลิื่นไฟฟ้าผิดปกติในโรคหลอดเลือดหัวใจขาดเลือดนั้น แบ่งได้สองแบบ

1 ) ST-segment elevate โดยเราจะดูตรงจุด J point ว่ายกสูงกว่าปกติ แล้วเรามาดูต่อว่ายกแบบ concave or convex แต่เราก็ต้องแยกจากภาว่ะที่เจอร่วมได้คือ
 •  Pericarditis จะพบ Diffuse ST-elevate +มี reciprocal ST-depression ที่ lead aVR +lead II > lead III +มี PR-segment depression (ถ้าใน Inferior wall MI:Lead III>II + reciprical ST-depression aVL ในกรณี RCA predominate)
 • Early repolarization :เราจะพบ ST-elevation แบบconcave(หัวคว่ำ) +T wave สูงขึ้นหัวไม่กลับ โดยเฉพาะบริเวณที่ deep S
 • STEMI คือันที่เราต้องการทราบมากที่สุดว่าใช่หรือไม่
                          
การเปลียนแปลงของคลื่นไฟฟ้าหัวใจตามระยะเวลา
2) Non ST - segment elevate

เกณฑ์การวินิจฉัยกล้ามเนื้อหัวใจตาย

1) ชนิด STEMI
 • ST-elevation 0.2 mV ในผู้ชาย หรือ 0.15 mV ในผู้หญิง ใน V2-V3
 • หรือ ST-elevation 0.1 mv ในleadอื่นๆ
 • ส่วนในบริเวณกล้ามเนื้อบริเวณ  inferobasal(posterior) wall จะพบ ST-depression V2-V3 + Positive terminal T wave+ R wave positive
                       
2) ชนิด NSTEMI
 • ST-depression 0.05 mV ที่เกิดขึ้นใหมและติดกันมากกว่า 2 lead
 • Invert T wave 0.1 mV ที่มี R waveเด่นชัด อย่างน้อยสอง lead ติดกัน
3) กรณีมี Bundle Branch Block ร่วมด้วย
 • LBBB แบ่งเป็น 
           - Concordanr ST- segment change คือมีการเปลียนแปลงของ ST segment ไปในทิศทาง
            เดี่ยวกันคือ  1)  ST -segment elevation 0.1 mV --> ใน lead QRS เป็นบวก
                            2)  ST -segment depression 0.1 mV --> ใน lead QRS เป็นลบ(V1-V3)
           - Discordant ST- segment change คือการเปลียนแปลงในทิศทางตรงกันข้าม คือ
              ST-segment elevate ยกขึ้น 0.5 mV ในlead ที่ QRS เป็นลบ
 • RBBB or Fasicular blocks ใช้เกณฑ์เหมือนเดิม
4) กรณีกล้ามเนื้อกัวใจตายมาก่อน
 • การพบคลื่น Q wave โดยเฉพาะพบหลายlaed ตอดกัน ร่วมกับพบ ST segment change หรือ T wave change ยิ่งมีความจำเพาะกับหัวใจขาดเลือด
 • การวินิจฉัยกล้ามเนื่อหัวใจตายเก่้า
          - Q wave lead V2-V3 0.02 วินาที
          - Q wave 0.03 วินาที และลึก 0.1 mV ใน lead I,aVL,V4-V6,II.III,aVF
          - Q wave deepหรือลึกมากกว่า 1/3 - 1/5 ของความสูง R wave
                

5) กล้ามเนื้อหัวใจตายซ้ำ (re-infraction)
 • พบ ST-segment ยกสูงขึ้นใหม่ 0.1 mV หรือมีคลื่น Q wave เกิดขึ้นใหม่


ตอนต่อไป(ตอนที่ 3) จะกล่าวถึงการ วินิจฉัยโรคหัวใจขาดเลือด


Referance : Branunwald E:Heart disease ninth edition volume 2 , Part VII
                  : ศาสตร์และศิลป์ ในการรักษา โรคหัวใจขาดเลือด : พท.นพ.ปรีชา เอื้อโรจนอังกูร
                    โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น