วันจันทร์ที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2555

ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง


ภาวะโปแตสเซียมในเลือดสูง (Hyperkalemia)

เป็นความผิดปกติทางเกลือแร่ที่สำคัญ หมายถึงภาวะที่โปแตสเซียมในเลือดสูงมากกว่า  5 mEq/L
สาเหตุ
  • การได้รับโปแตสเซียม  การรัปประทานอาหารที่โปแตสเซียมสูง จะพบร่วมกับการทำงานของไตลดลง หรือในภาวะ hypercatabolism ได้บ่อยๆ
  • การเคลือนของโปแตสเซียมออกจากเซลล์ ภาวะน้ำตาลสูง ,Metabolic acidosis, การได้รับยาบางตัว ,โรคทางพันธุกรรม
  • การขจัดไปแตสเซียมทางไตลดลง จะเกิดเมื่อไตวายฉับพัน GFR<15-20 ml/min,หรือ GFR < 10 ml/min ในผูป่วยไตงายเรื้อรัง
 ถ้าเกิดมีโปแตสเซียมในเลือดในขณะที่GFR ยังดีอยู่ (GFR>20ml/min) ต้องทำการตรวจ TTKG เพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุด้วย
การรักษา
การรักษาแบบฉุกเฉิน
  1. ฉีด 10% Ca gluconate ใช้ในกรณีที่มีความผิดปกตอของ EKG ตั้งแต่Wide QRS or Non P wave ขึ้นไป(ไม่   ต้องให้ใน Tall T waves) ถ้าไม่เห็นผลใน 5-10 นาทีสามารถให้ซ้ำได้ ระวังในผป.ได้รับยาDigitalis
  2. Insulin + Glucose ลดได้ประมาณ 0.5-1.2 mEq/L
  3. Albutarol NB  ลดได้ประมาณ 0.5-1.0 mEq/L ระวังในผู้ป่วย หัวใจเต้นเร็ว หรือหัวใจขาดเลือด
  4. 7.5%NaHco3 ให้ในกรณีมีภาวะเลือดเป็นกรดรุนแรง ปัจจุบันไม่ใช้ในการรักษา เพราะไม่ได้ลดระดับโปแตสเซียมแต่ยังเกิดผลข้างเคียงตามมา
การขับโปแตสเซียมออกจากร่างกาย
  1. ออกทางอุจจาระ(Potassium exchange resin Ex Kayexalate(Sodium polystyrene sulfate),Kalimate(Calcium polystyrene sulfate) แนะนำให้ผสมรัปประทานก่อน แต่ต้องระวังผลข้างเคียง ผนังลำใส้ตายโดยเฉพาะใช้กับSorbital ,และยังเกิดภาวะโซเดียมเกินได้ในกรณีที่ได้รับ Kayexalate(Sodium polystyrene sulfate)
  2. การขจัดผ่านไต ในกรณีผู้ป่วยที่ไตปกติ อาจใช้ยาขับปัสสาวะได้ แต่ได้ผลชั่วคราวเท่านั้น
  3. การขจัดผ่านทางการฟอกไต

การรักษาโปแตสเซียมในเลือดสูงนั้น พยายามรักษารักษาตามสาเหตุ ลดระดับโปแตสเซียมในผู้ป่วยที่มีอาหารหรือผิดปกติของEKG ส่วนการรักษาระยะยาวนั้น ให้รักษาตามสาเหตุรวมถึงการป้องกันร่วมด้วย

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น